Гарааны бизнес

Сумдын албан хаагчдын чадавхыг бэхжүүлэх зорилгоор "Тогтвортой амжиргаа-3" төслийн сургалт зохион байгуулагдаж байна

2019-03-19
Тогтвортой амжиргаа-3 төслийн хүрээнд сумдын албан хаагчдын чадавх бэхжүүлэх зорилгоор "Орон нутгийн хөгжлийн санг иргэдийн оролцоотой төлөвлөх, ОНХС-ийн төслийн үнэлгээ болон тэргүүлэх чиглэлээр эрэмбэлэх" сэдэвт сургалт Дорнод аймагт 2019 оны 3 сарын 11-22 нд явагдаж байна. Эхний 4 өдрийн сургалта...